Občianske združenie Detské srdiečko ďakuje v mene pacientov.

OZ Detské srdiečko svojimi aktivitami vždy podporovalo odborné riešenie budúcej existencie jediného Detského kardiocentra (DKC) na Slovensku. Žiadali sme, aby rozhodovali odborníci na základe dôveryhodných a transparentných analýz. Veľmi sme preto privítali vytvorenie expertnej komisie ministrom zdravotníctva I.Valentovičom. Ďakujeme za otvorené prijatie a podnetné nápady u pána prezidenta I. Gašparoviča, za jeho osobnú zaangažovanosť. Považujeme za nanajvýš zodpovedné, že expertná komisia zvažovala až 4 varianty budúceho fungovania DKC: zachovanie samostatnosti v súčasných priestoroch bratislavskej Detskej fakultnej nemocnice (DFNsP); zlúčenie s DFNsP; nový pavilón a zlúčenie s blízkym Národným ústavom srdcovo-cievnych chorôb (NÚSCCH) alebo samostatný pavilón pri DFNsP pri zachovaní súčasnej samostatnosti. Nový minister zdravotníctva R. Raši sa stotožnil s odporúčaním expertnej komisie svojho predchodcu a vláda SR definitívne potvrdila zlúčenie DKC s NÚSCCH a výstavbu priľahlého detského pavilónu.

Veľmi sa tešíme, že deti budú mať čoskoro nové, dispozične i hygienicky vyhovujúce nemocničné priestory: rodičia už nebudú musieť tŕpnuť, či svojmu dieťaťu cestou dolu zo svojej izby na 5. poschodí na sálu intenzívnej pooperačnej starostlivosti v pivnici na -2. poschodí nenazbierajú od pacientov iných ambulancií život ohrozujúce množstvo infekčných mikroorganizmov. Kardiológovia budú môcť pre deti využívať niektoré nové progresívne prístrojové vybavenie, ktoré im doteraz nebolo prístupné. Zlúčenie s ústavom pre dospelých zároveň umožní optimálne riešiť novú problematiku starostlivosti o detských kardiologických pacientov po dovŕšení veku dospelosti. Naopak, mierne sa skomplikuje konziliárna činnosť ostatných pediatrických špecialistov, ktorí boli doteraz v DFNsP nadosah – pod jednou strechou. Plne však dôverujeme manažmentom všetkých dotknutých subjektov, že ľahko nájdu optimálny modus vivendi.

S vďakou rešpektujeme rozhodnutie vlády. Ako rodičia si želáme ideálny stav, keď budú mať všetky deti zdravé srdiečka ;-) Ale keďže nemajú, veríme, že optimálne im pomôžu práve naši milí “starí” lekári a sestričky v novom detskom kardiopavilóne pri NÚSCCH. Dúfame, že nové priestory budú pre všetkých povzbudením i výzvou. Súčasná úroveň, hospodárenie a kredit NUSCCH vytvárajú predpoklad, že nové DKC bude aj v budúcnosti pokračovať vo svojom úspešnom rozvoji.

Zároveň ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám obetavo pomohli zhromaždiť vyše 62 tisíc podpisov na petíciu. Veríme, že aj váš hlas bol vypočutý. Ďakujeme aj médiám za pozornosť, ktorú venovali tejto našej srdcovej záležitosti.

Za občianske združenie rodičov detí-kardiologických pacientov Detské srdiečko

Ing. Vanda Rybanská, Ing. Peter Major, Ing. Jana Marková, Iveta Miklošová.

12.6.08