Cieľom OZ Detské srdiečko je:

  • informovanie rodičov a zákonných zástupcov detí, ktoré sa dlhodobo liečia na srdcové ochorenie,
  • pomoc rodičom a zákonným zástupcom detí, ktoré sa dlhodobo liečia na srdcové ochorenie, pri získavaní informácií, ktoré sú dôležité pre vykonávanie ich občianskych práv,
  • pomoc rodičom a zákonným zástupcom detí so srdcovým ochorením pri zapájaní sa do procesov, ktorými môžu ovplyvniť legislatívny proces prijímania zákonov a právnych noriem, ktoré sa vzťahujú k detským pacientom s ochorením srdca a ich sociálnym pomerom,
  • organizovanie akcií so zameraním na podporu fungovania OZ Detské srdiečko,
  • organizovanie akcií so zameraním na rozvoj informovanosti rodičov detí, ktoré sa dlhodobo liečia na srdcové ochorenie,
  • vytváranie kontaktov medzi občanmi a inými neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami,
  • podporovanie úlohy a postavenia rodičov detí, ktoré sa dlhodobo liečia na srdcové ochorenia voči orgánom štátnej správy a samosprávy.